[MINESTRIKE] Cập nhật #19032018

Update MS#19032018

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật MS#19032018

Chế độ: Phòng Tập

Bản đồ: Khu Tập Bắn

Luyện tập những khẩu súng yêu thích cũng như tiếp cận những khẩu súng mới trong Khu Tập Bắn.

Time to 1 Shot 1 Kill