[MineStrike] Ý Nghĩa KillMark

Bài viết này, Tổng bộ sẽ tổng hợp tất cả các KillMark, và cho biết ý nghĩa của chúng.